giải thưởng công ty

Doanh nghiệp hạng A

Năm doanh nghiệp hàng đầu

Công ty tăng trưởng

Giải đóng góp từ thiện ở Ninh Hải

doanh nghiệp hài hòa

Mười công ty hàng đầu

Giải thưởng tình yêu từ thiện

giải cống hiến

Mười công ty hàng đầu năm 2014

Giải thưởng xuất sắc kép

Mười công ty hàng đầu năm 2015

Năm công ty hàng đầu năm 2015

58d392ab49889
58d392e5aaa19
58d3944eb1dac

Mười công ty hàng đầu năm 2007

Cam kết nhà cung cấp năm 2016

Top 10 công ty xuất nhập khẩu năm 2008

Mười doanh nghiệp hàng đầu năm 2008

Thành viên hiệp hội đào tạo doanh nghiệp

Sản xuất tinh gọn Star Factory of Staples

Số 1 Doanh Nghiệp Công Nghiệp Tự Xuất Khẩu

Đối tác tốt nhất của Staples

tôn kính

Giám đốc Công ty Hiệp hội Công nghiệp Văn phòng phẩm Ninh Ba

Thẻ thành viên của CCPIT.CCOIC

Top 50 doanh nghiệp thế mạnh công nghiệp

Lời mời từ thiện Office Depot Foundation 2013

Doanh nghiệp sức mạnh công nghiệp