Kẹp huy hiệu

Kẹp huy hiệu được sử dụng để kẹp huy hiệu tên, thẻ tên của bạn, v.v.